Huishoudelijk reglement

Op deze pagina vindt u het huishoudelijk reglement van turnvereniging OJC Rosmalen.

1. Doel van de vereniging

Turnvereniging OJC Rosmalen (verder “de vereniging” genoemd) heeft het doel de gymnastiek-/turnsport te bevorderen in een veilige, vakkundig geleide omgeving.

Dit probeert zij te bereiken door:

a. het verzorgen van lessen in turnen;
b. het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van turnen;
c. het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan opleidingen, instructieve bijeenkomsten e.d. op het gebied van turnen;
d. mogelijk andere beschikbare middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

2. Leden

Leden van de vereniging worden onderverdeeld in clubleden, jeugdclubleden en ereleden. Clubleden van de vereniging zijn toegelaten personen die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Jeugdclubleden zijn toegelaten personen die aan het begin van het kalenderjaar jonger zijn dan 16 jaar.
Ereleden zijn leden die wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging daartoe zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering (verder ALV).
Indien in dit reglement wordt gesproken over leden, worden daarmee alle hier genoemde groepen bedoeld, tenzij duidelijk anders aangegeven.

3. Verkrijgen van het lidmaatschap

De aanmelding als lid vindt plaats door invulling en ondertekening van het aanmeldings-formulier zoals dat aan het kandidaat-lid wordt verstrekt.

Op het aanmeldingsformulier dient in ieder geval te worden vermeld:

a. de persoonsgegevens van het toe te laten lid;
b. de groep waarin het lid (in eerste instantie) zal worden ingedeeld;
c. gegevens t.b.v. betaling van de verschuldigde inschrijft- en contributiegelden;
d. waar het kandidaat-lid het huishoudelijk reglement van de vereniging kan inzien (het kandidaat-lid dient zelf het huishoudelijk reglement te raadplegen en zal op het aanmeldingsformulier aanvinken hiervan kennis te hebben genomen);
e. handtekening van het kandidaat-lid, dan wel van een ouder/verzorger van het kandidaat-lid (indien het kandidaat-lid jonger dan 18 jaar is).

Bij niet-toelating stelt het bestuur het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk van op de hoogte, onder opgave van redenen. Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij de ALV.

4. Rechten van de leden

Elk lid heeft de volgende rechten (met inachtneming van de regels, als gesteld in wet, statuten, huishoudelijk reglement, besluiten van de ALV/bestuur/KNGU):

a. deelname aan de trainingen en indien van toepassing, overige activiteiten van de vereniging;
b. deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging, waar mogelijk;
c. het doen van voorstellen voor of op de algemene vergadering;
d. het aanmelden dan wel verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging;
e. het voorstellen van kandidaten voor commissies van de vereniging en van de KNGU;
f. indien relevant deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU;
g. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU;
h. het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en/of de KNGU afgesloten collectieve verzekeringen;
i. het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering van de vereniging en de beroepsinstantie van de KNGU.

N.B.: Indien het andere zaken betreft dan de werkelijke trainingen, mag per jeugdlid één ouder/wettelijk vertegenwoordiger optreden als gemachtigde voor het desbetreffende jeugdlid.

5. Contributie

De ALV stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast op voordracht van het bestuur.
Het bestuur zal haar voorstel beargumenteren m.b.v. het financieel overzicht van het afgelopen seizoen.
In geval van langdurige blessures o.d. kunnen ouders een verzoek indienen bij het bestuur voor mogelijke korting op contributie. Een dergelijk verzoek wordt uitsluitend door het bestuur beoordeeld. Het indienen van een verzoek is nadrukkelijk geen garantie dat een korting zal worden verleend.

6. Bestuur

Het bestuur kent de volgende functies:

a. Voorzitter
Heeft leiding over dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Leidt ALV en bestuursvergaderingen. Vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.

b. Secretaris
Is verantwoordelijk voor notulen vergaderingen, het voeren van algemene correspondentie, archiefbeheer, op ALV uitbrengen van verslag afgelopen jaar. Kan evt. deel van taken overdragen aan aangewezen andere bestuursleden.

c. Ledenadministrateur
Is verantwoordelijk voor de verzorging van het algemene ledenregister met alle bijkomende taken.

d. Penningmeester
Beheert de gelden en bezittingen van de vereniging. Is verantwoordelijk voor het innen en administreren van inkomende contributies, donaties en overige inkomsten. Verantwoordelijk voor beheer van de kas. Verantwoordelijk voor tijdig voldoen aan financiële verplichtingen van de vereniging en het bijhouden daarvan. Het jaarlijks op de ALV uitbrengen van een verslag van het afgelopen jaar en het presenteren van de budgettering van het komende jaar.

e. Bestuurslid
Is verantwoordelijk voor diverse hand- en spandiensten zoals die in bestuursvergaderingen worden gedelegeerd.

Het bestuur streeft er naar uit 7 leden te bestaan. Als minimum dienen de posities Voorzitter, Secretaris, Penningmeester bezet te zijn.

7. Benoeming bestuursleden

Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen. Daarnaast heeft elke stemgerechtigde in de ALV het recht kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. Indien deze kandidaatstelling de termijn van 14 dagen niet respecteert, kan het bestuur alsnog besluiten de kandidaatstelling te accepteren indien:

a. een andere kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;
b. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat voor een functie is aangemeld.

Reglementair aftredende bestuursleden (na 3 jaar) worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij ten minste vier weken vóór de ALV schriftelijk aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.

Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de ALV is gehou-den. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de ALV is gehouden.

8. Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden bij de vergadering aanwezig is.
Besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

9. Commissies

Kascommissie
De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.
Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur.
De leden van de kascommissie dienen per jaar om en om af te treden, maximale aaneengesloten zittingsduur is dus 2 jaar.

Overige commissies
Indien daar behoefte aan is, kan door het bestuur een commissie worden geïnstalleerd voor uitvoering van een specifiek taakveld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een materiaalcommissie, een jeugdcommissie of een technische commissie. Eventueel te installeren commissies krijgen van het bestuur een schriftelijk overzicht van hun taken, rechten en plichten. Een eventueel te installeren commissie dient te worden goedgekeurd door de ALV.

10. Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt 1x per jaar gehouden op een door het bestuur te kiezen datum. Leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers worden tijdig schriftelijk uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Eventuele stukken voor de vergadering worden minimaal 1 week voor de vergadering ter inzage aan de leden aangeboden.

Clubleden, ereleden en wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden hebben op de ALV het recht het woord te voeren. Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan overige deelnemers aan de vergadering. Ter wille van de goede orde, kan de voorzitter maatregelen treffen zoals:

a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
b. de maximum spreektijd per spreker beperken;
c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
d. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden (de vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten);
e. stemming door handopsteking voorstellen bij een stemming over personen (Indien één van de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming).

11. Besluitvorming

Voorstellen, die ten minste twee weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst. Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.
Indien een voorstel een onderwerp betreft waarvoor een minimum aantal stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn bij de ALV, dient dit verzoek minimaal 6 weken voor de ALV schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald. Indien wettelijke vertegenwoordigers stemmen namens een jeugdlid, hebben zij (ongeacht het aantal jeugdleden dat zij vertegenwoordigen) een maximum van 2 stemmen. Een clublid heeft géén stemrecht over zaken bettreffende hemzelf, zijn partner of zijn bloedverwanten in eerste lijn betreft.

Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.

Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
a. niet zijn ingevuld;
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die zijn bedoeld;
d. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;
e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
f. onleesbaar zijn.

Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.

Stemming over personen geschiedt:
a. door handopsteking op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend;
b. door middel van een schriftelijke stemming.

Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt:
a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;
b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stemming de volstrekte meerderheid heeft behaald;
Indien bij stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven, volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. het hoogste aantal stemmen hebben behaald;
Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembureau daartoe getrokken.

12. Opleggen van straffen

Indien het bestuur gronden ziet tot het opleggen van een straf, krijgt de beschuldigde eenmalig gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren, alvorens de straf definitief wordt opgelegd. Deze vergadering vindt plaats op door het bestuur te bepalen datum en tijdstip, echter niet later dan vier weken nadat de beschuldigde van de beschuldiging op de hoogte is gebracht.
Indien de beschuldigde om dringende redenen verhinderd is, kan het bestuur nogmaals de beschuldigde de gelegenheid geven zich te verweren in een nieuwe vergadering die binnen 10 dagen na de eerste wordt belegd.

Het bestuur heeft het recht uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde. Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun contributieverplichtingen.
In geval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten ingesteld beroep.

13. Verenigingsorgaan

Bij besluit van de ALV kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op geregelde tijden onder de leden wordt verspreid. Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd. In het bedrag van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan.

14. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de ALV, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de ALV op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.
Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.