17 mei 2018

 

Beste leden en ouders,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van turnvereniging OJC Rosmalen.
Datum: Donderdag 17 mei 2018
Locatie: KindCentrum De Witte Wielen, Allegroweg 2 (zeer waarschijnlijk)
Tijd: 19.45 uur inloop met koffie en thee
20.00 uur start vergadering
Aan: Alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers

Agenda punten
1. Opening
2. Vaststelling notulen vorige ALV (11 mei 2017)
3. Algemene terugblik 2017
4. Financiën; Terugblik 2017 en begroting 2018
5. Contributieverhoging
6. Verslag kascommissie (Pim van Dongen en Wim Nouwens)
7. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar
Kim de Vries, aftredend als penningmeester
Josien Rutjes als algemeen bestuurslid en ledenadministrateur
Corné van de Steen als algemeen bestuurslid
De volgende kandidaten hebben zich gemeld voor een bestuursfunctie:
Namirah ter Haar, penningmeester
Kim de Vries, algemeen bestuurslid en ledenadministrateur
8.Verkiezing kascommissie 2019
9. Rondvraag
10. Sluiting
Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich uiterlijk twee weken voor de Algemene ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur
(ledenadministratie@ojcturnen.nl).
Indien u agendapunten wilt indienen, dan kunt u dit indienen bij het bestuur via het mailadres ledenadministratie@ojcturnen.nl
.
Voor de planning van avond stellen wij het op prijs als u zich aanmeld voor de ledenvergadering via het bovengenoemde emailadres van de ledenadministratie. Mocht u dat onverhoopt vergeten, bent u natuurlijk alsnog van harte welkom.

g i f q d

Deel dit bericht via: